gdpr a cookies

Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby.

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajú povoluje dotyčná osoba podnikateli Marcel Adámek, se sídlem Svat. Čecna 1131, 735 81 Bonumín, IČ: 09215859, zapsaném v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Bohumín (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo

Zdroje a kategorie zpracovávaných úsobních údajů

 • Správce zpracovává  osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zpracování osobních údajů

 • Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na kontaktní údaje (info@podlahyadamek.cz) správcovské společnosti Marcel Adámek.

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • Podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • podílející se na zajištění provozu služeb,
 • zajišťující marketingové služby.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel webhostingu ACTIVE 24, s.r.o.
 • Případně další poskytovatelé nebo dodavatelé webových systémů, služeb a aplikací, které v současné době společnost využívá.

Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplívajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů spráce osobní údaje vymaže.

Podmínky zabezepčení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • Vzít sounlas kdykoliv zpět,
 • vyžádat od nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování Osobních údajů,
 • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

 • Odesláním poptávky z internetového Kontaktníno formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetovýcn stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytI/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.3.2023

cookies